AVISO LEGAL

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquest web és titularitat de l’Associació Cultural Ateneu Gironi Sant Jordi 2, (en endavant “EL TITULAR”), amb CIF G55307987, domicili al Carrer «Can Puig», Veïnat Can Buixo s/n – Riudellots de la Selva.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s’estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONES DE USO

El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado Español. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la cual se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pueda corresponderle.

Escuadra y Compás